Blandito: A transformable pad

blandito_02tn

blandito_08blandito_07blandito_01blandito_03blandito_04blandito_06blandito_05

Multifuntional Comforter by Blandito

นวมอเนกประสงค์

บัลดิโต้ นวมอเนกประสงค์ สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ จะเป็นผ้าห่ม ที่นั่ง หรือที่นอน โดยมีกระดุมไม้สำหรับการปรับเปลี่ยนรูปทรง บัลดิโต้ ออกแบบและผลิตในอิตาลี