Homework Table

homework_table_01

 homework_table_02 homework_table_03  homework_table_05  homework_table_03 homework_table_04 homework_table_05 homework_table_06

 

Design by Thomas Kral
Project Edited by  SUPER-ETTE

โต๊ะทำงาน

งานดีไซน์จาก Thomas Kral โต๊ะทำงานที่ล้อมดัวยกรอบอลูมีเนียม เพิ่มพื้นที่วางของรอบๆโต๊ะทำงานของคุณ จะวางหนังสือที่ยังอ่านไม่จบ หรือโทรศัพท์มือถือ ปากกาดินสอ รับรองไม่หล่นจากโต๊ะแน่นอน…