Naoto fukasawa: wire ware

wire_ware2

wire_ware1 wire_ware2

 

Wire Ware egg holders by Naoto Fukasawa 

ความสุขของเรื่องไข่ๆ 2

งานออกแบบภาชนะวางไข่ งานออกแบบที่ทำด้วยวัสดุที่ดูเรียบง่าย แต่ดูเก๋ และสามารถนำมาใช้งานจริงได้ด้วย

Credit : http://kaitolovesthis.tumblr.com