Sending Animals: Storage Unit

sendinganimal_01tn

sendinganimal_02 sendinganimal_03 sendinganimal_04

Sending Animal by Seletti

ตู้เก็บของรูปสัตว์

งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ Craft ดิบๆ เหมือนกล่องส่งของ  ออกแบบต่อโครงเป็นรูปสัตว์ มีช่องเก็บของหลายช่อง งานดีไซน์จาก Seletti บริษัทเฟอร์นิเจอร์สัญชาติอิตาลียน