Tea cup

6ba7064b844ad9305877c1468215e0d1

5ab66a175520dac27fc0cf4f8ca9ad16 6a2d782aa4803a8afd98ba95d3b2a841 6ba7064b844ad9305877c1468215e0d1 9d4e596300dee332c4810757497811d9 9d5e0d08fa8ce70304e748cc67fed55e 3370f69693548fecf8546c9fcdccf404 9109640d683932c3b3e805308b53d252 dd3452c944bddc79eb564afc1acf14cc

 

tea cup by sung jang

Tea Cup คือวิวัฒนาการการออกแบบในการใช้งานของผู้ใช้ เน้นการใช้งานที่เบา ๆ ถ้วยชา กาแฟ ที่สร้างขึ้นโดย ceramicist ผลิตใน Icheon,ประเทศเกาหลีโดยการออกแบบของ Sung  ภายในของถ้วยและภายนอก จะเคลือบเงาเพื่อให้ดูโมเดิร์นมากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน หรือที่ทำงานเป็นอย่างมาก

Credit : http://www.behance.net/sjlab